• na skróty: przejdź do spisu ośrodków

• Jesteś tutaj: strona główna > strona główna ośrodka > Oferta - kursy
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Oświęcim Oferta - kursy

Wykaz szkoleń prowadzonych przez ośrodek:

OKZ OŚWIĘCIM
Jagiełły 10
32-600 Oświęcim
tel.: 33 845 31 06
e-mail: oswiecim@zdz.katowice.pl


Nazwa Cel Liczba godzin Cena [zł] Planowana data rozpoczęcia
Drwal-operator pilarki Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych. 110 1200 2014-08-02
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Celem kursu jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy umiejętności w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami: obróbki skrawaniem; rysunku technicznego; planowania procesu technologicznego; oraz programowaniem procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przy obsłudze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie. 100 1600 2014-08-02
Technolog robót wykończeniowych Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych. Podczas uczestnictwa w kursie słuchacze nabędą więdzę i umiejętności m.in. z zakresu: prac budowlanych z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych; stosowania tynków szlachetnych; montażu sufitów podwieszanych; kładzenia posadzek z płyt ceramicznych i granitowo-marmurowych; wykończeniowych prac podłogowych; malowania i prac dekoracyjnych; przepisów bhp; technologii robót przy budowie lekkich przegród i ścian działowych; układania posadzek. 200 2500 2014-08-02
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.). 30 500 2014-08-02
Brukarz Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z: podstawami zasadniczych technologii robót brukarskich oraz z ogólnymi warunkami technicznymi ich wykonywania, zasadami przygotowania do pracy narzędzi i podstawowego sprzętu oraz ich obsługi i konserwacji, zasadami organizacji pracy na stanowisku roboczym, a także ogólnymi wymaganiami bhp. 100 1500 2014-08-04
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - szkolenie uzupełniające Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Kurs przeznaczony jest dla osób, które podjęły pracę na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, posiadają co najmniej wykształcenie średnie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3, lecz nie pracowały z dziećmi przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun. 80 1000 2014-08-05
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z: obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; organizacją pracy i zakresem obowiązków służ specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych. 105 900 2014-08-09
Kosztorysowanie robót budowlanych Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych - również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkch podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać conajmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych. 80 900 2014-08-11
Dzienny opiekun - szkolenie uzupełniające Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun dzienny, które posiadają kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo - wychowawczego. 40 550 2014-08-12
Spawanie łukowe elektrodą otuloną (spawanie elektryczne) Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych IS-P/T-FW-1-111, IS-P-BW-1-111 lub IS-T-BW-1-111 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. W wyniku otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w zależności od ukończonego kursu spawania, uczestnicy kursu uzyskują uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur, spoin czołowych blach i spoin czołowych rur elektrodami otulonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły: I. Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe - 164 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu I: - ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa; - ukończony 18 rok życia; - zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim. W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania II. Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe - 183 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu II: - ukończony kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe, lub ukończony podstawowy kurs spawania elektrodami otulonymi, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007. III. Kurs spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe - 157 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu III: - ukończony kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe, lub ukończony ponadpodstawowy kurs spawania elektrodami otulonymi, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007. UWAGA: Cena kursu podana w ofercie dotyczy I modułu. Ostateczna cena uzależniona jest od liczebności grupy oraz ustaleń z organizatorem danego kursu. ZDZ Katowice podpisał z TÜV SÜD Porozumienie w sprawie szkolenia i egzaminowania spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych w jednostkach szkoleniowych ZDZ. TÜV SÜD - jako jednostka notyfikowana uznał tym samym za właściwe, praktyczne i teoretyczne szkolenie spawaczy w ośrodkach ZDZ, jak również odpowiednie wyposażenie bazy dydaktycznej. Zgodnie z Porozumieniem - absolwenci kursów spawalniczych organizowanych w jednostkach ZDZ Katowice, oprócz Świadectwa Kwalifikacyjnego Egzaminu Spawacza firmowanego przez Instytut Spawalnictwa, mają możliwość uzyskania dodatkowego Certyfikatu Spawacza oraz Książki Spawacza wydanych przez TÜV SÜD (za dodatkową opłatą przekazywaną na konto TUV SUD). 146 1700 2014-08-18
Spawanie łukowe w osłonie gazu - metodą MAG/MIG Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych IS-P/T-FW-1-135, IS-P-BW-1-135 lub IS-T-BW-1-135 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. W wyniku otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w zależności od ukończonego kursu spawania, uczestnicy kursu uzyskują uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur, spoin czołowych blach i spoin czołowych rur metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły: I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi - 146 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu I: - ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa; - ukończony 18 rok życia; - zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim. W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania. II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi - 112 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu II: - ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, lub ukończony podstawowy kurs spawania metodą MAG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007. III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi - 99 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu III: - ukończony kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG, lub ukończony ponadpodstawowy kurs spawania blach metodą MAG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007. UWAGA: Cena kursu podana w ofercie dotyczy I modułu. Ostateczna cena uzależniona jest od liczebności grupy oraz ustaleń z organizatorem danego kursu. ZDZ Katowice podpisał z TÜV SÜD Porozumienie w sprawie szkolenia i egzaminowania spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych w jednostkach szkoleniowych ZDZ. TÜV SÜD - jako jednostka notyfikowana uznał tym samym za właściwe, praktyczne i teoretyczne szkolenie spawaczy w ośrodkach ZDZ, jak również odpowiednie wyposażenie bazy dydaktycznej. Zgodnie z Porozumieniem - absolwenci kursów spawalniczych organizowanych w jednostkach ZDZ Katowice, oprócz Świadectwa Kwalifikacyjnego Egzaminu Spawacza firmowanego przez Instytut Spawalnictwa, mają możliwość uzyskania dodatkowego Certyfikatu Spawacza oraz Książki Spawacza wydanych przez TÜV SÜD (za dodatkową opłatą przekazywaną na konto TUV SUD). 146 1650 2014-08-18
Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych IS-P-BW-1-311 lub IS-T-BW-1-311 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. W wyniku otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, uczestnicy kursu otrzymują uprawnienia do spawania gazowego blach lub rur zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły: I. Kurs gazowego spawania blach - 127 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu I: - ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa; - ukończony 18 rok życia; - zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim. W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania. II. Kurs gazowego spawania rur - 107 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu II: - ukończony kurs spawania gazowego blach, lub ukończony podstawowy kurs spawania gazowego, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007. UWAGA: Cena kursu podana w ofercie dotyczy I modułu. Ostateczna cena uzależniona jest od liczebności grupy oraz ustaleń z organizatorem danego kursu. ZDZ Katowice podpisał z TÜV SÜD Porozumienie w sprawie szkolenia i egzaminowania spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych w jednostkach szkoleniowych ZDZ. TÜV SÜD - jako jednostka notyfikowana uznał tym samym za właściwe, praktyczne i teoretyczne szkolenie spawaczy w ośrodkach ZDZ, jak również odpowiednie wyposażenie bazy dydaktycznej. Zgodnie z Porozumieniem - absolwenci kursów spawalniczych organizowanych w jednostkach ZDZ Katowice, oprócz Świadectwa Kwalifikacyjnego Egzaminu Spawacza firmowanego przez Instytut Spawalnictwa, mają możliwość uzyskania dodatkowego Certyfikatu Spawacza oraz Książki Spawacza wydanych przez TÜV SÜD (za dodatkową opłatą przekazywaną na konto TUV SUD). 134 1500 2014-08-18
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 280 1800 2014-08-18
Dzienny opiekun Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wypełniania zadań dziennego opiekuna nad dziećmi w wieku do lat 3. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako dzienny opiekun świadczący usługi opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. 160 1550 2014-08-18
Spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych IS-P/T-FW-1-141, IS-P-BW-1-141 lub IS-T-BW-1-141 wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa. W wyniku otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego w zależności od ukończonego kursu spawania, uczestnicy kursu uzyskują uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur, spoin czołowych blach i spoin czołowych rur metodą TIG (141) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły: I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG - 103 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu I: - ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa; - ukończony 18 rok życia; - zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim. W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książkę spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania. II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG - 102 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu II: - ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG, lub ukończony podstawowy kurs spawania metodą TIG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007. III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG - 111 godz. + egzamin. Wymagania stawiane kandydatom na kurs z zakresu modułu III: - ukończony kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG, lub ukończony ponadpodstawowy kurs spawania blach metodą TIG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007. UWAGA: Cena kursu podana w ofercie dotyczy I modułu. Ostateczna cena uzależniona jest od liczebności grupy oraz ustaleń z organizatorem danego kursu. ZDZ Katowice podpisał z TÜV SÜD Porozumienie w sprawie szkolenia i egzaminowania spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych w jednostkach szkoleniowych ZDZ. TÜV SÜD - jako jednostka notyfikowana uznał tym samym za właściwe, praktyczne i teoretyczne szkolenie spawaczy w ośrodkach ZDZ, jak również odpowiednie wyposażenie bazy dydaktycznej. Zgodnie z Porozumieniem - absolwenci kursów spawalniczych organizowanych w jednostkach ZDZ Katowice, oprócz Świadectwa Kwalifikacyjnego Egzaminu Spawacza firmowanego przez Instytut Spawalnictwa, mają możliwość uzyskania dodatkowego Certyfikatu Spawacza oraz Książki Spawacza wydanych przez TÜV SÜD (za dodatkową opłatą przekazywaną na konto TUV SUD). 110 1700 2014-08-18
Kierowca operator wózków jezdniowych Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W zależności od kategorii wydawanego zaświadczenia program szkolenia przewiduje: - wózki unoszące - 6 godzin, w tym 1 godzina zajęć praktycznych; - wózki naładowne i ciągnikowe - 12 godzin, w tym 2 godziny zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane - 24 godzin, w tym 4 godziny zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych - 43 godziny, w tym 10 godzin zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe specjalizowane - 58 godzin, w tym 20 godzin zajęć praktycznych. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT. 43 650 2014-08-19
Asystent rodziny Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych asystenta rodziny. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako asystent rodziny, które legitymują się: - wykształceniem średnim oraz udokumentowanym co najmniej 3 - letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną; LUB: - wykształceniem wyższym na kierunku innym niż wymienione w art. 12, ust.1, pkt 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, po. 887) oraz udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną. 230 2000 2014-08-19
Obsługa komputera Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z: - podstawami obsługi komputera; - przetwarzaniem tekstów; - pracą z arkuszem kalkulacyjnym; - pracą w programie Power Point - usługami w sieci Internet. 40 320 2014-08-22
Pierwsza pomoc przedmedyczna Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach. 8 100 2014-08-24
Kurs ręcznych przecinaczy termicznych - tlenowych i plazmowych (specjalność do wyboru) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do złożenia egzaminów końcowych. Po zdaniu egzaminu w zależności od ukończonego kursu spawania uczestnik uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia tlenowego, plazmowego lub ręcznego cięcia przy zastosowaniu obu procesów, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Kurs ręcznego cięcia tlenowego trwa 19 godzin. Kurs ręcznego cięcia plazmowego trwa 16 godzin. Obie specjalności łącznie 35 godzin. 20 380 2014-08-25
Obsługa suwnic Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy. Szkolenie dzieli sie na trzy warianty: I - dla kandydatów do obsługi suwnic o specjalnym przeznaczeniu (110 godzin); II - dla kandydatów do obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny (praca na wysokości)(90 godzin); III - dla obsługujących suwnice sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo (60godzin). 42 500 2014-08-25
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej. Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień. 30 450 2014-08-26
Murarz / Tynkarz / Malarz / Tapeciarz / Płytkarz / Posadzkarz - specjalność do wyboru Liczba godzin oraz cena szkolenia uzalezniona jest od ilości wybranych specjalności (cena planowana kalkulowana jest dla grupy min. 15 osobowej). Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej m.in.: dokumentacji budowlanej; przeznaczenia oraz sposobów konserwacji i eksploatacji podstawowego sprzętu i narzędzi do robót budowlanych, posługiwania się podstawowymi aparatami i narzędziami mechanicznymi do robót budowlanych zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi i przepisami bhp oraz wykonywania prostych zabiegów konserwatorskich; zasad magazynowania i charakterystyki materiałów budowlanych; podstawowych zasad dobrej organizacji pracy oraz rozliczania jej efektów; zakresu prac wykonywanych na podłożach z różnych materiałów. 120 1500 2014-08-26
Fakturowanie komputerowe Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania operacji fakturowania komputerowego, w tym: zapoznanie z obsługą programu i przygotowaniem do wystawiania faktur poprzez wprowadzenie danych firmy, kontrahentów, towarów i usług; zapoznanie z zasadami wystawiania faktur, faktur korygujących oraz faktur proforma; zapozanie z zasadami ewidencjonowania faktur. 16 300 2014-08-26
Obsługa podestów ruchomych Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi podestów ruchomych. Szkolenie podzielone jest na trzy kategorie: Kategoria IIIP - do obsługi podestów ruchomych przewoźnych i stacjonarnych (30 godzin), Kategoria IIP - do obsługi podestów ruchomych wiszących stacjonarnych i wiszących przejezdnych (56 godzin), Kategoria IP - do obsługi podestów ruchomych samojezdnych (osoby obsługujące podesty ruchome samojezdne zainstalowane na podwoziach dostosowanych do poruszania się po drogach publicznych powinny posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii) (34 godziny). Słuchacze nabędą wiedzę dot.: budowy i działania podestów ruchomych, przepisów i zasad związanych z obsługą tychże podestów, przepisów dozoru technicznego, przepisów bhp w zakresie ogólnym oraz związanych z obsługą podestów ruchomych. Wśród umiejętności pozyskanych przez słuchaczy wymienia się: prawidłową obsługę podestów ruchomych, prawidłową reakcję w razie awarii podestu ruchomego, postępowanie zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz ppoż. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT. 35 700 2014-08-26
Obsługa dźwigów Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dot. m.in.: budowy dźwigów; obowiązków i zadań obsługującego dźwigi towarowe; awarii i wypadków; dozoru technicznego; przepisów bhp oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Kandydaci powinni mieć ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia udokumentowany zaśwadczeniem lekarskim, świadectwo ukończenia conajmniej szkoły podstawowej oraz praktykę miesięczną pod kierunkem doświadczonego pracownika. 36 500 2014-08-29
Ochrona przeciwpożarowa Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi: - podstawowych przepisów prawnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego; - zagrożeń pożarowych obiektów, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru; - zadań i obowiązków pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, a także w przypadku powstania pożaru; - ewakuacji ludzi i mienia; - rodzajów oraz zasad użycia środków gaśniczych. 8 100 2014-08-29
Język migowy Zapoznanie słuchaczy z ogólną problematyką głuchoty, w tym: sposobami pozrozumiewania się, zatrudniania oraz edukacji i młodzieży; polskim alfabetem palcowym; znakami liczebników głównych i szczegółowych. Poznanie przez słuchaczy ok. 300 haseł - znaków ideograficznych, przy pomocy których będą potrafili: porozumiewać się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi; pomogać w załatwianiu prostych spraw nie wymagających wszechstronnego migania; inaczej sformułować wypowiedź, gdy zauważą, że nie zostali zrozumiani przez osobę głuchą; poradzić sobie, gdy nie zrozumieją migania osoby głuchej. 60 900 2014-08-29
Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży Przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęc; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku. Wymagania stawiane kandydatom: - ukończone 18 lat; - wykształcenie conajmniej średnie. 36 350 2014-08-29
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. UWAGA: Kurs może być organizowany w formie e-learningu. 80 700 2014-08-29
Opiekun/ka Kandydaci powinni mieć wykształcenie conajmniej średnie oraz pełną psychiczną i fizyczną sprawność. W przypadku osób deklarujących chęć pracy z osobami chorymi psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym, niezbędny jest minimum roczny staż w zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienia umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekunki w jednej z poniższych specjalności: 1) Usługi pielęgnacyjne - 29 godz., 2) Usługi gospodarcze - 22 godz., 3) Usługi gospodarcze dla osób upośledzonych - 26 godz., 4) Usługi gospodarcze dla osób chorych psychicznie - 26 godz. 60 800 2014-08-29
Szkolenia okresowe bhp Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Szkolenia te przeznaczone są dla: – pracowników administracyjno – biurowych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracowników na stanowiskach robotniczych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); - pracowników inżynieryjno technicznych (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); – pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć). 8 50 2014-08-29
Szkolenia okresowe bhp Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Szkolenia te przeznaczone są dla: – pracowników administracyjno – biurowych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracowników na stanowiskach robotniczych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); - pracowników inżynieryjno technicznych (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); – pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć). 16 200 2014-08-31
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych. 15 250 2014-09-02